Phân tích , lập hồ sơ cho môi trường sản phẩm bộ lưu điện?

Hồ sơ môi trường sản phẩm bộ lưu điện
Tiết lộ tài liệu
Các vật liệu cấu thành phải được tiết lộ. Vật liệu đóng gói cũng phải được khai báo.
Bạn nên sử dụng định dạng được chỉ định phụ lục D của tiêu chuẩn IEC 62474.
Việc tiết lộ tài liệu không được chi tiết cho từng thành phần nhưng cung cấp tổng quan về tài liệu
thành phần của toàn bộ BỘ LƯU ĐIỆN.
Sử dụng pha
Hiệu quả năng lượng trung bình phải được khai báo theo các điều khoản 5.2.2 của tài liệu này.
Nếu BỘ LƯU ĐIỆN yêu cầu bảo dưỡng để đạt được tuổi thọ dự kiến của nó, các loại và số lượng được thay thế các thành phần phải được khai báo theo sự nhất quán với khoản 6.2.4 của tài liệu hiện tại.

pow
Thời gian dự phòng
Mục đích của phần này là liệt kê các tham số được khai báo trong PEP để mô tả thời gian sao lưu.
được khai báo trong đơn vị chức năng:
• Công nghệ hệ thống lưu trữ năng lượng
• Tải danh nghĩa trong W
Thời gian sao lưu được xác định bằng công suất danh định của BỘ LƯU ĐIỆN như được quy định trong IEC 62040-3, khoản 6.4.4.1
Phụ lục
Bảng chú giải
Với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng.
Nguồn cung cấp điện liên tục hoặc BỘ LƯU ĐIỆN: sự kết hợp của bộ chuyển đổi, công tắc và thiết bị lưu trữ năng lượng (chẳng hạn như pin) tạo thành một hệ thống điện để duy trì tính liên tục của công suất tải trong trường hợp đầu vào mất điện.
Hệ thống lưu trữ năng lượng: hệ thống bao gồm một hoặc nhiều thiết bị và được thiết kế để cung cấp điện cho Biến tần BỘ LƯU ĐIỆN cho thời gian năng lượng được yêu cầu.
LƯU Ý: Mặc dù có những thách thức đối với việc nạp tiền, ví dụ về các hệ thống lưu trữ năng lượng bao gồm nhưng không giới hạn ở pin, tụ điện hai lớp (tụ điện “siêu” hoặc “cực”), bánh đà và pin nhiên liệu
hệ thống.
Pin: tập hợp các tế bào điện hóa cùng loại để kết nối với nhau.
Hệ thống lưu trữ bánh đà: hệ thống lưu trữ năng lượng cơ học trong đó năng lượng động được lưu trữ có thể được chuyển đổi thành d.c. quyền lực trong chế độ năng lượng được lưu trữ của hoạt động.
Điện áp và tần số phụ thuộc hoặc VFD BỘ LƯU ĐIỆN: BỘ LƯU ĐIỆN phân loại VFD sẽ bảo vệ tải từ điện
mất điện.
Điện áp độc lập hoặc BỘ LƯU ĐIỆN VI: BỘ LƯU ĐIỆN phân loại VI sẽ bảo vệ tải theo yêu cầu cho VFD và trong bổ sung từ:
• Điện áp dưới áp dụng liên tục cho đầu vào;
• Quá áp được áp dụng liên tục cho đầu vào.
Các bạn có thể xem sản phẩm bộ lưu điện tại đây. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *